SeniorNet Internet
  nätverk inom   SeniorNet Sweden

Till första sidan

SeniorNet Internet. Stadgar.

Den ideella föreningen, SeniorNet Internet, är ett nätverk av seniorer (55+) anslutet till föreningen SeniorNet Sweden. Vi har samma ställning i SeniorNet som lokala klubbar med den skillnaden att vår verksamhet inte är ortsbunden utan är helt förlagd till Internet.

Dessa stadgar fastställdes av SeniorNet Internet första ordinarie årsmöte 2008-05-25 och ersätter de tidigare interimistiska stadgarna per 2006-06-06.

§ 1 Namn  =  SeniorNet Internet

§ 2 Styrelsens säte, organisationsnummer, juridisk form och hemsida på Internet

Styrelsen har sitt säte i Stockholm och föreningen har organisationsnummer 802433-2952 med juridisk form: 61 Ideella föreningar. Föreningens hemsida är: seniornetinternet.se

 § 3 Ändamål

SeniorNet Internet har som huvudändamål att äldre (55+) skall bistå varandra att ta del av och tillgodogöra sig IT - till både nytta och nöje. 

§ 4 Räkenskapsår

SeniorNet Internets räkenskapsår är kalenderår.

§ 5 Verksamhet

Öppna möjlighet för de av SeniorNets medlemmar som inte kan eller önskar tillhöra viss lokal klubb, att göra sin röst hörd inom SeniorNet, på samma villkor som gäller för lokala klubbars medlemmar.

Utveckla och pröva former för nätdemokrati. SeniorNet Internet utför medlemsenkäter och omröstningar via webb och/eller e-post. SeniorNet Internets dokument, protokoll och skrivelser skall finnas arkiverade, diarieförda och tillgängliga på SeniorNet Internets hemsida.

§ 6 Medlemskap  

För medlemskap krävs att man är medlem i moderföreningen SeniorNet Sweden och att man där anmält att man vill vara medlem i SeniorNet Internet. Kommunikation inom SeniorNet Internet sker via webbplats eller e-post.

§ 7 Medlemsavgift

Medlemsavgift bestäms och tas ut av SeniorNet Sweden.

§ 8 Beslutsform och årsmöte 

SeniorNet Internets grundidé är att förlägga allt beslutsfattande inklusive dokumentation av beslut till Internet, i form av webbplats och e-post. Löpande görs opinionsundersökningar bland SeniorNet Internets medlemmar så att årsmöte bara behöver gälla val av funktionärer samt ”tyngre” beslut i frågor om strategi och principer. Årsmötet skall vara avslutat senast 31 maj efter verksamhetsåret och det ska ges tillräcklig tid för att genomföras via Internet.

Kallelse till årsmöte sker via e-post och webbplats minst 10 dagar före det att mötet påbörjas. Underlag för beslut i frågorna 3, 4, 7, 9, 10 och 11 bifogas kallelsen. Frågor som tas upp av ordinarie årsmöte är:

 1. Årsmötets öppnas och röstlängd godkännes

 2. Beslut om mötets behöriga sammankallande och om dagordning

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 4. Val av två personer att justera protokollet tillsammans med ordföranden

 5. Styrelsens föredragning av årsberättelse och årsredovisning

 6. Revisorns berättelse

 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

 9. Godkännande av verksamhetsplan

 10. Val av SeniorNet Internets ordförande och övriga styrelsemedlemmar för ett år

 11.  Val av valberedning för två år

 12. Ärenden som styrelsen förelägger mötet

 13. Motioner från medlemmarna inkomna senast 5 dar före mötets startdatum

 14. Övriga ärenden

 15. Mötets avslutande

 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens uppfattning.

 § 9 Styrelse och dess arbetsform

Styrelsen består av ordförande och 2-4 personer. Om så krävs för att styrelsebeslut ska kunna fattas, är ordförandens röst utslagsgivande. Nödvändiga arbetsfunktioner i styrelsen förutom ordförande är: sekreterare och webmaster. Styrelsen utser dessa funktionärer och verkar för att reservfunktioner finns. Vid behov tar styrelsen hjälp av medlemmarna för att kunna utföra sitt arbete.

Styrelsearbetet sker löpande och i huvudsak nätbaserat. Styrelsen genomför opinionsundersökningar bland medlemmarna samt analyserar och presenterar omröstningsresultat - i avsikt att ge medlemmarna inflytande.

Styrelsens medlemmar deltar både enskilt och som representanter för SeniorNet Internet på SeniorNets gemensamma forum på webbplatsen www.seniornet.se . Styrelsemedlemmars inlägg i SeniorNets gemensamma forum som gäller SeniorNet Internet sker i samråd.

§ 10 Revision

 Styrelsen föreslår årsmötet en revisor.

 § 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska genomföras om styrelsen, revisorn eller minst 20% av SeniorNet Internet medlemmar begär det. I kallelsen anges vilka frågor som skall behandlas.

§ 12 Stadgeändringar och SeniorNet Internets eventuella upphörande

Stadgeändringar kan föreslås av medlem i SeniorNet Internet till styrelsen inför årsmöte.

Ett eventuellt upphörande av SeniorNet Internet begärs av styrelsen eller revisorn inför ordinarie årsmöte.

Två tredjedels majoritet krävs i omröstning för bifall till stadgeändring eller till föreningens upphörande.

(Uppgjort 080423 av Ingemar Nevelius)

Till toppen

Till första sidan