SeniorNet Internet
  nätverk inom   SeniorNet Sweden

Till första sidan

Om SeniorNet Internet   Titta gärna på vår välkomstfilm som berättar hur vår "klubblokal" fungerar   

Vårt organisationsnummer: 802433-2952

Vår webbadress: www.seniornetinternet.se

Vår e-postadress: info@seniornetinternet.se

Sammandrag

SeniorNet Internet som bildades den 6 juni 2006 är ett nätverk inom moderföreningen SeniorNet Sweden. Denna moderförening består av ett stort antal lokala klubbar för seniorer, på orter runt vårt land. Dock många orter saknar lokal klubb. SeniorNet Internet finns till för de seniorer som inte kan eller vill tillhöra en lokal klubb. Vi har samma ställning inom SeniorNet som lokala klubbar med skillnaden att vår verksamhet inte är bunden till någon ort utan är helt förlagd till Internet.

Vår hemvist är Internet! Som ”klubblokal” fungerar ett eget forum tillgängligt enbart för SeniorNet Internet medlemmar. Forumet används för att bygga upp och vidmakthålla vårt nätverk. SeniorNet Internet ska fungera som fullgod förening på Internet utan behov av fysiska möten för sin administration.

Alla som betalt medlemsavgiften till moderföreningen SeniorNet är välkomna att välja att tillhöra antingen en lokal klubb eller nätverket SeniorNet Internet

Medlemsantalet i SeniorNet Internet är för närvarande 211 personer (mars 2009).

 

Bakgrund till bildandet av SeniorNet Internet

Vid årsmötet för SeniorNet Sweden under våren 2006 beslutades om stadgeändringar som innebär att rösträtten på årsmötena övergår från den vid årsmötet närvarande individen till rösträtt för klubbarna via utsedda representanter. Röststyrkan styrs av antalet medlemmar i klubbarna. Närvaron på årsmötena har av naturliga skäl dominerats av medlemmar från Stockholmsområdet eftersom årsmötena av praktiska skäl hålls i Stockholm. Ändringen av stadgarna ansågs ge övriga medlemmar större rättvisa.

Men medlemmar utan klubbtillhörighet blev med stadgeändringen i stort sätt avstängda från möjligheten att påverka utvecklingen i moderföreningen SeniorNet Sweden. Nätverket SeniorNet Internet bildades i avsikt att erbjuda dem utan klubbtillhörighet en hemvist och att ge dem samma inflytande i moderföreningen som klubbmedlemmarna har.

SeniorNet Internet förhållande till moderföreningen SeniorNet Sweden

SeniorNet Internet är formellt en lokal klubb i SeniorNet Sweden med samma rättigheter och skyldigheter som de fysiska lokala klubbarna. Sålunda erhåller vi återbäring på medlemsavgiften med 100:- av de 250:- som varje medlem betalar in till moderföreningen. Dock gäller här en viss skillnad jämfört med klubbarna: Vi är överens med moderföreningen om att den bokför vår ”återbäring” som en skuld till oss och att vi mot verifikation kan disponera medlen.

Hittills (2008) har vi i samråd med moderföreningen förbättrat SeniorNet gemensamma forum. Ur detta har vi samtidigt skapat vårt ett eget forum som bara våra medlemmar kan använda. Detta utvecklingsarbete helt finansierat med SeniorNet Internet ”återbäring” har öppnat möjligheten att skapa separata forum för exempelvis klubbar. Fördelen är att driften sköts centralt av moderföreningen och att formen är exakt samma som för det gemensamma forumet. Man känner sig således lätt ”hemma” i båda.

Många av SeniorNet Internet medlemmar är aktiva även i det gemensamma forumet ty där finns större publik och fler diskussionstrådar.

Vi bygger nätverket med stöd av vårt eget forum på hemsidan

Hemsidan www.seniornetinternet.se är förutom forum öppen för alla. Dess vänsterspalt innehåller länkar till verksamhet inom vårt nätverk och SeniorNet medan länkarna i högerspalten tar oss ut i världen. Mittpartiet presenterar aktuell verksamhet. Nedan beskrivs användningen av SeniorNet Internet forum:

De flesta föreningar koncentrerar sin vidareutvecklig till en stressig motionsperiod i anslutning till årsmöte – vi bedriver i stället denna diskussion och gör enkäter i vårt forum hela året (mellan årsmötena!). Därför när årsmötet stundar någon gång på våren vet vi vad vi vill med vårt nätverk! Styrelsen genomför också löpande alla förbättringar som inte behöver invänta årsmöte.

Man kommer in på vårt forum, som från hösten 2011 är integrerat med SeniorNet forum, via länken i vänsterspalten på hemsidan. Samma ID och lösenord som gäller på SeniorNet gemensamma forum gäller även här. Vårt forum är till funktionen en exakt kopia av SeniorNet gemensamma forum.
Se bild som visar hur forumet ser ut efter inloggningen!

Som synes har SeniorNet Internet forum färre och några annorlunda diskussionsgrupper än SeniorNet gemensamma forum. Vårt forum har organiserats att fungera som vår ”klubblokal”! Rubrikerna på diskussionsgrupperna är tämligen självförklarande – ett par finns dock skäl nämna här:

En diskussionsgrupp som kallas Information kan läsas av alla medlemmar medan bara vissa utpekade personer kan skriva i den. Den används som anslagstavla för bla olika aktiviteter och styrelsens information till alla i nätverket.

En dold diskussionsgrupp finns nämligen Övrigt – Styrelsens mötesplats Den är en nödvändig funktion för nätverkets samtliga funktionärer. Här bedrivs det löpande styrelsearbetet. Den syns således ej alls för den ”vanlige” medlemmen.

När årsmöte skall genomföras öppnas tillfälligt ett antal extra diskussionsgrupper vilka också länkas till enkätfunktionen för omröstningar.

Tomt skal eller ramverk?

Du som orkat läsa ända hit tycker nog att detta är ju bara ett tomt skal – ”vad gör Ni då”?? Själv vill jag kalla det för ett ramverk med alla bitar på plats för medlemmarna att fylla det med allt som de vill och kan. Tittar man in på länken Arkiv i vänsterspalten hittar man en del intressant som vi redan genomfört - t. ex. fototävlingar och en tävling i bangolf på webben.

Det egna forumet som beskrivs ovan har vår webbmaster tillsammans med SeniorNet IT-leverantör förädlat ytterligare så att man numer lätt kan ”länka” till andra webbsidor och bilder på nätet. Vidare kan man förgylla sina inlägg med några smileys och olika textformer och färger!

Till sist har vi på samma sätt nu erhållit - en bra omröstnings-enkät-funktion! Mars 2009 sker vårt andra nätårsmöte där den kommer väl till pass. Ytterligare förbättringar kommer genomföras allt eftersom våra medlemmar så önskar och vi i styrelsen orkar ;-)

Därmed är ramverket klart och alla krafter kan inriktas på ett spännande innehåll! Välkommen att bidraga Du också!

 Neve 090307

 

Bild på Forum - startsidan.

 Bilden ovanför visar hur översta delen av forum ser ut för en medlem i Internetklubben när inloggning till forum sker. På bilden syns en diskussionsgrupp Aimit Test men den syns enbart för de som deltar i testen. När man scrollar neråt i forum kommer man till Seniornet Sweden forum och i skarven mellan dessa ser det ut som på följande bild.Till första sidan